Vzdělání pro 21. století

Obsah, organizace a forma vzdělávání dětí na Základní škole Montessori Ostrava vychází z vize a poslání školy a stojí na třech pilířích:

  1. Inovovaný rámcový vzdělávací program vycházejí ze strategií vzdělávaní MŠMT 2030+
  2. Školní vzdělávací plán Montessori Ostrava
  3. Praktické, inovativní a organické vzdělávání reagující na změny ve společnosti a vzdělávací potřeby.
Angličtina ve škole

Unikátní vzdělávací prvky základní školy Montessori Ostrava

Vrstevnické učení (Výuka v rámci trojročí)

Vrstevnické učení pomáhá rozvíjet dovednosti, jako je empatie, komunikace, vzájemná pomoc a respekt. Vrstevnické učení také přispívá k vytváření pozitivního a podporujícího prostředí pro všechny žáky. Spolupráce mezi dětmi různých věkových skupin přináší mnoho výhod a přispívá k celkovému rozvoji dítěte jak akademicky, tak i sociálně.

Efektivní formy hodnocení

Formativní hodnocení – jde o slovní hodnocení místo známek formou poskytnutí zpětné vazby. Žák i jeho rodiče jsou podrobně informovány o tom, jak žák zvládá danou vědomost , dovednost, jak ji umí uplatnit. Má motivační charakter.

Sebehodnocení – výsledky práce žáka není hodnocena dle žebříčku výkonů, není ani porovnávána s ostatními dětmi. Má opět motivační charakter, eliminuje strach z neúspěchu. Má svá pravidla.

Trénink spolupráce – průvodci nahrazují soutěžení, záměrné porovnávání a sestavovaní pořadí mezi spolužáky mírou spolupráce mezi sebou a jejím vyhodnocováním.

Projektová výuka

Učitel se stává průvodcem a žáci přebírají hlavní iniciativu. Zabývají se jednou oblastí podrobně a nahlížejí na ni z různých stran. Učí se na reálných příkladech ze života, a nikoliv na učebnicových příkladech.

Kroužky vedené žáky

Žáci z vyšších ročníků si sami plánují, organizují a realizují pro své zpravidla mladší spolužáky volnočasové aktivity různého charakteru.

Výpravy

Jsou zaměřeny na obohacování učebních zkušeností dětí a podporují jejich zájem, zvídavost a aktivní zapojení do vlastního učení. Žáci spoluurčují cíl a program každé výpravy, participují na organizaci a realizaci. Učitelé zasahují zpravidla jen při krizových momentech. Jde o praktickou formu tréningu svobody, samostatnosti a zodpovědnosti.

Ročníková práce

Žáci od II. stupně si sami během školního roku zpracovávají vlastní téma v podobě práce vědeckého typu, kterou následně prezentují ve dvou jazycích.

Portfolia žáka

Osobní složka žáka a šanon, jejíž součástí jsou vybrané práce z jednotlivých předmětů zaznamenávající individuální pokrok žáka a žákovo pochopení a aplikaci učiva.

Práce s technologiemi a umělá inteligence

Žádnou digitální techniku ve škole nezavrhujeme, naopak podporujeme jejich smysluplné využití, a to včetně AI (Umělé inteligence). Škola využívá iPady, počítače, kamery a tiskárny.

Že to děláme opravdu jinak?

Přesvědčte se sami na našich sociálních sítích.