Očekávaný profil absolventa Základní školy Montessori Ostrava lze rozdělit do těchto oblastí:

Dovednosti

Samostatnost – Je schopen pracovat samostatně a řešit úkoly nezávisle. Během svého vzdělávání v Montessori Ostrava byl povzbuzován, aby se rozhodoval sám, hledal řešení problémů a byl nezávislý v učení, které vnímá jako přirozenost.

Sebeorganizace – Díky principům školy je schopen efektivně organizovat své učení a čas.

Kreativita – U nás ve škole podporujeme kreativitu a inovativní myšlení. Žáci mají tendenci přicházet s novými nápady a řešeními.

Komunikační dovednosti – Montessori Ostrava klade důraz na rozvoj komunikačních dovedností. Absolventi jsou schopni velmi dobře vyjádřit své myšlenky a spolupracovat s ostatními.

Cizí jazyky – Angličtinu mají plně zažitou, díky pravidelnému skládání Cambridge zkoušek jej jejich úroveň v průměru B2, nebojí se prezentovat v angličtině.

Sebereflexe – Díky důrazu na učení z vlastních chyb a reflexi svého učení jsou absolventi schopni lépe se poznávat a rozvíjet svůj potenciál.

Schopnosti

Kritické myšlení – Absolventi Montessori Ostrava mají tendenci rozvíjet kritické myšlení a schopnost zkoumat věci z různých perspektiv.

Řešení problémů – Díky zkušenosti s praktickým učením mají absolventi schopnost efektivně řešit problémy a hledat inovativní přístupy.

Emoční inteligence – Montessori vzdělávání klade důraz na rozvoj emocionální inteligence a empatických dovedností, což umožňuje absolventům lépe porozumět sobě i ostatním.

Adaptabilita – Žáci Montessori Ostrava jsou díky principům často adaptabilní a otevření změnám, což je důležité v dnešním neustále se měnícím světě.

Znalosti

Holistický přístup k učení – Žáci díky pojetí výuky mají tendenci vnímat souvislosti mezi různými oblastmi a vztahy mezi jednotlivými tématy.

Přírodní a společenské vědy – Díky zaměření Montessori pedagogiky na výzkum a průzkum přírody (Využití Hydroponického pěstování rostlin.) mají absolventi hlubší znalosti o vědách a environmentálních otázkách.

Kulturní povědomí – Složení dětí Montessori školy je multikulturní a svými principy podporuje rozvoj kulturního povědomí a znalostí o různých kulturách a tradicích.

Možnosti studia na střední škole:

Obsahově studium na Montessori Ostrava splňuje kritéria RVP MŠMT a žáci jsou průběžně připravováni na plnění podmínek přijímání na střední školy a gymnázia dle vývoje těchto podmínek, a to rok před ukončením intenzívně a systematicky.

Absolventi základní školy Montessori Ostrava základní školy mají výhodu v adaptabilitě, kreativitě, komunikačních dovednostech a schopnosti samostatného učení. Tyto dovednosti a znalosti jim mohou pomoci v úspěšném přechodu na střední školu. Mohou být připraveni lépe se zapojit do různých učebních programů a projevit zájem o různé obory studia, jako jsou vědy, umění, společenské vědy nebo humanitní obory.

Že to děláme opravdu jinak?

Přesvědčte se sami na našich sociálních sítích.