Školné se v naší škole hradí bezhotovostním převodem na účet Montessori Ostrava vždy nejpozději k 15. dni měsíce na měsíc následující.

Výše školného platná od školního roku 2023/2024 – 8.490,- Kč /měsíc (10 měsíců).

Zápis do 1 třídy /přestup žáka je zpoplatněn částkou 1.000,- Kč.

Číslo bankovního účtu

Bankovní spojení:

131-1875240247/0100

Školné zahrnuje:

Montessori program v česko-anglickém prostředí,

ranní a odpolední družina,

výlety, poznávací a vzdělávací akce (Vstupné a doprava se hradí zvlášť.),

služby školního poradenského pracoviště,

vzdělávací semináře, besedy a přednášky pro rodiče o výchově a vzdělávání,

akce pro rodiče s dětmi v prostorách školy,

služby rodičům jako jsou pravidelné schůzky s učiteli a vedením školy.

Další platby spojené se studiem:

Celodenní strava (oběd, dopolední a odpolední svačina): cca 88,- Kč / den

Zájmové kroužky (dle výběru dětí): 1.500 – 2.500,- Kč / pololetí za 1 kroužek

Pobyty dětí na akcích (škola v přírodě, lyžařské a plavecké kurzy): 4.000 – 5.000,- Kč / akci (Škola je jen zprostředkovatel služeb.)

Roční jednorázové pastelkovné 2.500,- Kč (úhrada v září)

Třídní fond na pololetí 600,- Kč (drobné třídní výdaje MHD apod.)

Slevy ze školného

Slevy ze školného

Montessori Ostrava podporuje studium sourozenců a poskytuje slevu 10% ze školného pro celou rodinu. (Napříč školám Montessori Ostrava).

Sociální stipendium

Věříme, že každé dítě si zaslouží kvalitní vzdělání a možnost rozvíjet svůj potenciál. Proto nabízíme sociální stipendium pro rodiče žáků Montessori Ostrava, kteří se nacházejí v obtížné finanční situaci.

Naše škola si zakládá na podpoře rodin z různých sociálních vrstev případně všem rodinám, které se dostanou do náhle složité finanční situace.

Sociální stipendium je určeno na pokrytí nákladů studia ve výši 0-100% předepsaného školného pro příslušný školní rok. Stipendium je přidělováno na základě individuálního posouzení žádosti, jeho přidělení je anonymní a diskrétní.