Motto:

„Ten, kdo je schopen poznávat a kontrolovat  vlastní chyby, získává větší míru nezávislosti a jistoty.“

Marie Montessori

V Montessori škole není práce a činnost dítěte hodnocena ve smyslu porovnávání s ostatními dětmi nebo sestavování žebříčku výkonů. Způsob hodnocení navazuje na práci dítěte z vnitřní motivace, pomáhá k dovednosti vlastního sebehodnocení, umožňuje dítěti být úspěšné a zapojit se do práce bez strachu z neúspěchu.

Způsob hodnocení dětí vychází už ze samotného přístupu dospělého (rodiče, učitele…) k dítěti v rámci laskavého, partnerského přístupu, který vytváří prostor k tomu, aby dítě:

  • poznávalo své přednosti a nedostatky, možnosti a hranice;
  • dokázalo odhadnout své síly a schopnosti;
  • uvědomovalo si, co je mu příjemné – co nepříjemné a jak to dát ostatním vhodně najevo;
  • učilo se plánovat další cesty k učení a zdokonalování;
  • mohlo volit takové způsoby učení, o kterých ví, že jsou pro něj účinné a spolehlivé;

Dítě se učí pro uspokojování svých vlastních potřeb z objevování nového a je vedeno k vlastnímu hodnocení své práce. Místo nabídky odměny a pochvaly jsou děti vedeny k porovnání své práce s danými kritérii, učí se hledat svou chybu a cestu k její nápravě. S pochvalou učitel zachází přiměřeně – takovým způsobem, aby se dítě nestalo závislé na pochvale, na hvězdičce, na odměně, na jedničce; aby nedělalo práci pro uspokojování představ dospělého, aby nepodléhalo strachu z chyby a pocitu méněcennosti. Pochvalu učitelka využívá diferencovaně u nových a nejistých dětí k navození pocitu jistoty a bezpečí.

Způsoby hodnocení – vymezení forem

V naší škole používáme tyto formy hodnocení:

Slovní hodnocení

Ústní i písemná forma – ústní průběžné hodnocení žáků, hodnocení formou dopisů žákovi, hodnocení závěrečné, které je používáno také na vysvědčení.

Sebehodnocení žáka

Nástroj hodnocení žákova osobního pokroku.

Hodnotící úrovně

Vymezené písmeny A – F – jedná se postupný přechod (mezistupeň) mezi klasifikací a slovním hodnocením.

Portfolio žáka

Osobní složka žáka a šanon, jejíž součástí jsou vybrané práce z jednotlivých předmětů zaznamenávající individuální pokrok žáka a žákovo pochopení a aplikaci učiva.