Základní škola Montessori Ostrava je školním
zařízením pro děti od 6 let.

Zařízení ve své koncepci výchovně vzdělávacího procesu aplikuje principy pedagogiky Marie Montessori
a zároveň se snaží být také „Zdravou“ školou.

Montessori

Pedagogika Marie Montessori je alternativní výchovně-vzdělávací program, kterým začala před 100 lety vzdělávat děti v Římě italská lékařka a pedagožka Marie Montessori.
Tento systém vychází ze zásad Jana Ámose Komenského, které jsou obohaceny o speciální, promyšlené pomůcky. Dítě se v tomto systému učí poznávat věci kolem sebe samého i svůj vnitřní svět. Získává přehled, praktické zkušenosti, zdravé sebevědomí, vnitřní klid a rovnováhu, dokáže se samostatně rozhodnout a být odpovědné za své konání. Pedagogika Montessori je v celkovém rámci souladu s koncepcí zdravé školy (podrobněji v odkazu MONTESSORI PEDAGOGIKA).

Zdravá škola

Princip zdravé školy respektujeme jak v přístupu k dětem, a to právě aplikací pedagogiky Montessori, tak v zajištění psychosociálních a materiálních podmínek pro zdraví a zdravý rozvoj dítěte. Obecně platí, že zdraví nelze chápat jen jako nepřítomnost nemoci, ale je důležité ho chápat jako komplexní, celkově dobrý subjektivní pocit životní pohody, souladu a harmonie, který člověk prožívá v rovině fyzické, psychické, sociální a duchovní. Tento pocit je relativní a každý jedinec ho dosahuje za jiných okolností a předpoklad. Zdraví je podmínkou hodnotného života jednotlivce, společnosti i celého světa.

Princip zdravé školy spočívá na třech základních pilířích:

 • 1) pohoda prostředí – věcného, sociálního, organizačního
 • 2) zdravé učení – smysluplnost, možnost výběru, přiměřenost, spoluúčast, spolupráce, motivující hodnocení, přirozenost, klidná a otevřená atmosféra, samostatnost žáků, zaujímání vlastních postojů, hledání konstruktivních nápadů, uvědomění si odpovědnosti za své konání, podpora zvídavosti a spontánnosti, respektování potřeb jednotlivce, rozvoj komunikace, diferencovaný a individuální přístup k žákům – zadávání práce podle schopností žáka, vytváření prostoru pro vzdělávání talentovaných žáků, včasná diagnostika žáka, snaha o integraci postižených, chyba je jedním ze stupňů učení
 • 3) otevřené partnerství – škola je modelem demokratického společenství, pořádá veřejné akce

Z hlediska zajištění prvního pilíře má škola speciální vybavení, jak pro stránce interiérové (nábytek, prostředí tříd), tak materiální. Škola má ve svých třídách čističky a pračky vzduchu.

Základní škola Montessori Ostrava se řídí
základní filozifií vzdělávacího
a výchovného programu

Základní filozofie
vzdělávacího programu

 • orientace na osobnost dítěte, které ke svému rozvoji potřebuje samostatnost a nezávislost – výchova jako realizace svobody
 • posilování vnitřní motivace dítěte k poznávání a učení
 • vlastní samostatná vzdělávací činnost dítěte, vedená jeho zájmem
 • v procesu vzdělávání postupuje dítě v souladu se svými individuálními a vývojovými možnostmi
 • dítě se na učení aktivně podílí, není jen jeho pasivním příjemcem
 • připravené prostředí zahrnuje tradiční didaktické pomůcky a specifický učební materiál, které umožňují aktivní a individuální práci dítěte
 • učitel na základě pozorování a diagnostiky dětí reflektuje svůj přístup k dětem a vytváří vhodné připravené prostředí
 • práce s chybou a pochvalou, vedení k sebekontrole a sebehodnocení
 • respekt dospělého k dítěti jako rovnocenné osobnosti