Smyslová výchova je „Představivost má základ ve smyslech. Smyslová výuka, která připravuje na správné vnímání všech detailů jednotlivých vlastností věcí, je základem všech pozorování.“

M. Montessori

Smysly jsou podstatné pro celou představivost jedince, jejich prostřednictvím dítě poznává okolní svět. Chápe jej a následně si na něj tvoří vlastní názor. Pro prohlubování vnímání a rozvoj smyslů je užíván pestrý smyslový materiál, který dítěti slouží jako klíč k diferenciaci různých předmětů, jejich srovnání, třídění či pojmenování.
Smyslová výchova tedy pomáhá dětem rozvíjet a prohlubovat své smyslové vnímání. Smyslový materiál nemá nahrazovat předměty ze života, má sloužit jen jako klíč k rozlišování a pojmenování různých hledisek – například tvarů, barev, hmatových vjemů, délky a šířky apod.

Citlivé smyslové vnímání umožňuje dětem jasněji vnímat skutečnost – stejné a odlišné, sladěné a různorodé – to je vede k toleranci a k pozitivním životním postojům. Smyslové vnímání vytváří pevné základy pro intelektuální růst. Intelekt se formuje na základě konkrétních představ, pomocí kontaktu s prostředím a podrobným zkoumáním tohoto prostředí.
Dítě prochází cestou „ od uchopení k pochopení“ a čím je mladší, tím má důkladněji a aktivně poznávat materiální svět a mezilidské vtahy.

Dítě si získané zkušenosti ukládá a uchovává v paměti. Nové vjemy, které získá přiřazuje do paměti. Kolem 2,5 roku dítěte vzniká potřeba třídění poznaného, neboť dítě touží podrobněji prozkoumávat své prostředí. Je nezbytné vnést do myšlení řád a jasnost. Rozvíjet umění odlišit podstatné od nepodstatného.