Přihláška do Základní školy Montessori Ostrava

Pro zápis budete potřebovat občanský průkaz, kopii rodného
listu dítěte a kartu pojištěnce

 • Zapisují se převážně děti, které k 31. srpnu 2023 dovrší šesti let.
 • Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2023 do konce června 2024, může být přijato k plnění školní docházky již ve školním roce 2023/2024, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
 • Podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku v období od září do konce prosince 2023, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou pro přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku od ledna do konce června 2024, jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Organizace zápisu do 1. třídy

Průběh zápisu do Základní školy Montessori Ostrava lze rozdělit na dvě části:

a) formální část, při které zákonný zástupce předá požadované údaje dané školským zákonem a požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a tím naplní svou zákonnou povinnost, jde o zahájení správního řízení k přijetí k povinné školní docházce; rodiče vyplní přihlášku k přijetí do základního vzdělávání;

b) motivační část, při které kromě motivace dítěte pro školní docházku dochází také k orientačnímu posouzení jeho školní připravenosti; dítě pracuje s Montessori pomůckami, plní předkládané úkoly, hovoří s učitelkou; cílem této části je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat.

Zápis dětí pro školní rok 2023/2024

Zápis dětí do základní školy vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), viz §36, ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:

 • Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to nově v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Zapsat dítě v tomto období je občanskou povinností rodiče.
 • Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.
 • Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu a u zápisu doloží požadované doklady potřebné pro odklad (nebo nejpozději do 31. 5. příslušného školního roku), odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, tj. pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
 • Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.
 • Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4.

Realizace a organizace zápisu

 • Rodiče se dostaví k zápisu dětí do ZŠ v termínu vyhlášeném ředitelkou základní školy a chváleného zřizovatelem, kterým je firma MONTE VZDĚLÁVACÍ INSTITUT s.r.o. Termín zápisu je vždy v dostatečném předstihu zveřejněn ve vývěsce základní školy umístěné v prostorách školy nebo na webových stránkách.
 • Účast dítěte u zápisu je nutná.
 • Zápis dětí do základní školy na následující školní rok (se zahájením docházky od září) probíhá 4. a 25. dubna daného školního roku.
 • V období před zápisem pořádáme tzv. „Dny otevřených dveří“, kdy mají rodiče možnost vstupovat do tříd, pozorovat dění ve třídě a poté získat veškeré informace týkající se výchovně-vzdělávacího programu školy a organizace školy.
 • Rodičům a zájemcům o školní vzdělávání ředitelka školy nebo pedagogický personál zodpoví otázky a představí koncepci a chod školy.

Dokumenty, které je nutno přiložit k žádosti o přijetí dítěte

1) rodný list dítěte

2) občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, v případě cizinců doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR zákonného zástupce dítěte, který není státním občanem ČR

Důležité upozornění

 • O přijetí dítě do základní školy rozhoduje ředitelka školy.
 • Rodiče dítěte budou po zápisu písemně vyrozumění rozhodnutím ředitelky o přijetí/nepřijetí dítěte. Písemné vyrozumění jim bude zasláno do 30 dnů ode dne realizace zápisu.