Přihláška do Základní školy Montessori Ostrava

Pro zápis budete potřebovat občanský průkaz, kopii rodného
listu dítěte a kartu pojištěnce

 • Zapisují se převážně děti, které k 31. srpnu 2021 dovrší šesti let.
 • Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2021 do konce června 2022, může být přijato k plnění školní docházky již ve školním roce 2021/2022, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
 • Podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku v období od září do konce prosince 2021, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou pro přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku od ledna do konce června 2022, jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Organizace zápisu do 1. třídy

Průběh zápisu do Základní školy Montessori Ostrava lze rozdělit na dvě části:

a) formální část, při které zákonný zástupce předá požadované údaje dané školským zákonem a požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a tím naplní svou zákonnou povinnost, jde o zahájení správního řízení k přijetí k povinné školní docházce; rodiče vyplní přihlášku k přijetí do základního vzdělávání;

b) motivační část, při které kromě motivace dítěte pro školní docházku dochází také k orientačnímu posouzení jeho školní připravenosti; dítě pracuje s Montessori pomůckami, plní předkládané úkoly, hovoří s učitelkou; cílem této části je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat.

Zápis dětí pro školní rok 2021/2022

Zápis dětí do základní školy vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), viz §36, ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:

 • Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to nově v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Zapsat dítě v tomto období je občanskou povinností rodiče.
 • Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.
 • Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu a u zápisu doloží požadované doklady potřebné pro odklad (nebo nejpozději do 31. 5. příslušného školního roku), odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, tj. pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
 • Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.
 • Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4.

Realizace a organizace zápisu

 • Rodiče se dostaví k zápisu dětí do ZŠ v termínu vyhlášeném ředitelkou základní školy a chváleného zřizovatelem, kterým je firma MONTE VZDĚLÁVACÍ INSTITUT s.r.o. Termín zápisu je vždy v dostatečném předstihu zveřejněn ve vývěsce základní školy umístěné v prostorách školy nebo na webových stránkách.
 • Účast dítěte u zápisu je nutná.
 • Zápis dětí do základní školy na následující školní rok (se zahájením docházky od září) probíhá v období od 2. května do 16. května daného školního roku.
 • V období před zápisem pořádáme tzv. „Dny otevřených dveří“, kdy mají rodiče možnost vstupovat do tříd, pozorovat dění ve třídě a poté získat veškeré informace týkající se výchovně-vzdělávacího programu školy a organizace školy.
 • Rodičům a zájemcům o školní vzdělávání ředitelka školy nebo pedagogický personál zodpoví otázky a představí koncepci a chod školy.

Dokumenty, které je nutno přiložit k žádosti o přijetí dítěte

1) Potvrzení od lékaře pro děti a dorost o pravidelných očkováních. Tento dokument je důležitým dokladem, že dítě je imunní proti nákaze nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (dokládá se do evidenčního listu dítěte). V případě, že dítě není očkováno požadovaným očkování do 6let věku (stanoveného vyhláškou Ministerstva zdravotnictví), doloží rodič potvrzení od lékaře, že dítě je způsobilé vykonávat docházku do mateřské školy a není ohrožujícím faktorem pro zdraví dětského kolektivu třídy. Jedná se pouze o případy, že má dítě individuální očkovací plán a dané očkování je odloženo či jinak nahrazeno (za těchto podmínek je odpovídající osobou lékař dítěte nikoliv ředitelka školy).

V případě, že dítě není očkováno dle rozhodnutí rodičů a lékař nepotvrdí, že dítě je způsobilé navštěvovat mateřskou školu, není možné dítě přijmout. Odkaz na aktuální očkovací kalendář. www.vakcinace.eu/ockovani-v-cr

2) rodný list dítěte

3) občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, v případě cizinců doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR zákonného zástupce dítěte, který není státním občanem ČR

Důležité upozornění

 • O přijetí dítě do základní školy rozhoduje ředitelka školy.
 • Rodiče dítěte budou po zápisu písemně vyrozumění rozhodnutím ředitelky o přijetí/nepřijetí dítěte. Písemné vyrozumění jim bude zasláno do 30 dnů ode dne realizace zápisu.