Směrnice ředitelky školy k zápisu do základní školy

(dle zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů – dále je „školský zákon“)

 

ŠKOLNÍ ROK: 2021 – 2022

ZÁPIS: 6. a 20. 4. 2021 (13-16h)

PRŮBĚH ZÁPISU:

K zápisu se dostaví rodič s dítětem. S rodiči vyplňuje žádost příslušný zaměstnance ZŠ, s dítětem provádí pohovor pedagog. U pohovoru bude přítomen také školní psycholog/ školní speciální pedagog. Pohovor trvá 30 minut. Otázky a úkoly vycházejí z dokumentu Desatero pro rodiče dětí předškolního věku doporučeného MŠMT. U dětí je kromě výše uvedených kritérií zjišťována také míra jazykového citu a talentu.

KRITÉRIA PŘIJETÍ:

A. Obecné podmínky pro přijetí vyplývající ze školského zákona:

Kritéria MŠMT

 

B. Kritéria Montessori Ostrava

– dítě nemusí mít trvalé bydliště v městském obvodě Ostrava-Hulváky, přijímáni jsou žáci z jiných obvodů, měst i států

– navštěvování MŠ při ZŠ a MŠ  Montessori Ostrava, Matrosovova 833/14, není podmínkou přijetí

– děti jsou přijímány dle počtu bodů dosažených při vstupním pohovoru, kde sledujeme: sociální zralost, motoriku a prostorovou orientaci, matematickou oblast, řečové a artikulační schopnosti, zrakovou percepci a předpoklady pro psaní. Součástí může být i případné psychologické a speciálně pedagogické doporučení.

– zvýhodněné jsou děti navštěvující kurz Předškoláka při ZŠ Montessori Ostrava

 

Bodová stupnice:

  • 0 až 10 bodů: přijímací pohovor
  • 5 bodů: absolvování kurzu Předškolák
  • 10 bodů: navštěvování Mateřské školy Montessori Ostrava
  • 5 bodů: sourozenec žáka již navštěvuje Mateřskou nebo Základní školu Montessori Ostrava

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ:

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem nejpozději do 30 dnů. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy www.montessoriostrava.cz. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ:

Vydává nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení (podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání) ředitelka školy.

ODVOLÁNÍ:

Po doručení Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání, je možné podat odvolání do 15 dnů. Odvolání se podává u ředitelky školy a rozhoduje o něm ředitelka školy.

Důležité upozornění

  • O přijetí dítě do základní školy rozhoduje ředitelka školy.
  • Rodiče dítěte budou po zápisu písemně vyrozumění rozhodnutím ředitelky o přijetí/nepřijetí dítěte. Písemné vyrozumění jim bude zasláno do 30 dnů ode dne realizace zápisu.