Rámcový vzdělávací program (RVP ZV) orientačně rozděluje vzdělávací obsah základní školy do devíti vzdělávacích oblastí. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním vzdělávacím oborem nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory.

Vzdělávací obsah Montessori základní školy plně vychází z těchto oblastí, některé vzdělávací oblasti jsou však sloučeny pod souhrnným názvem (např. Kosmická výchova – zahrnuje v sobě vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost a Člověk a svět práce).

1. stupeň
Vzdělávací oblast Vzdělávací obory (předměty)
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk
Anglický jazyk
Francouzský jazyk
Matematika a její aplikace Matematika
Informační a komunikační technologie Informatika
Kosmická výchova Kosmická výchova
Umění a kultura Výtvarná výchova
Hudební výchova
Člověk a zdraví Tělesná výchova