Co vlastně znamená "Montessori"?

Montessori je pedagogický přístup k dítěti a zároveň životní filosofií, ve které je stěžejním principem dítě a jeho celistvý a harmonický rozvoj. Pro tuto metodu je významné připravené prostředí, neboť dítě se nejlépe učí v sociálním prostředí, které podporuje jeho jedinečný vývoj. Hlavním cílem je tedy komplexní vývoj dítěte, podpora jeho individuality a jedinečnosti.

Jak metoda funguje?

Každá Montessori třída funguje na principu svobody s předem danými limity. Každý program má svůj vlastní seznam základních pravidel, které se liší s věkem dětí, ale je vždy založen na hlavní Montessori myšlence – respektu jeden k druhému a ke svému okolí. Děti mají svobodu pracovat svou vlastní rychlostí s pomůckami, které si samy vyberou, a to buď individuálně, nebo s jinými dětmi.

Učitelka se spoléhá na své pečlivé pozorování dětí, aby správně určila, které nové činnosti a pomůcky mají být ukázány každému jednotlivému dítěti nebo malé skupině dětí v danou chvíli. Cílem je povzbuzovat aktivní, samostatně řízené učení se a udržovat rovnováhu zvládnutí daného učiva jednotlivci, malými skupinami i třídy jako celku.

Co činí Montessori vzdělávací metodu jedinečnou?

Je to přístup k dítěti, dítě je chápáno „jako celek“. Základním cílem Montessori metody je pomoct každému dítěti dosáhnout svého plného potenciálu ve všech oblastech života. Činnosti ve třídě podporují vývoj společenského chování, emoční růst, koordinaci malých i velkých svalů stejně jako akademickou přípravu. Celostní osnovy pod vedením speciálně vyškolené učitelky umožňují dítěti zakusit radost z učení, dávají mu prostor užít si celý proces vývoje sebe-uvědomění, stejně jako mu poskytují zkušenost, z níž dítě čerpá akademické znalosti.

Jsou Montessori školy zaměřené nábožensky?

Nikoliv. Montessori systém staví na tzv. celistvém přístupu k dítěti (Global Concepts), který není přičleněn k žádné náboženské organizaci. Ačkoliv mnoho soukromých Montessori škol v USA má náboženskou orientaci, Montessori vzdělávací metoda sama o sobě není založena na žádném náboženství.

Proč je ve třídách často ticho?

Školní den je v Montessori třídě rozdělen na pracovní cyklus a hrací cyklus. Pracovní cykly obvykle trvají asi dvě hodiny dopoledne (především ráno) pro nejmladší děti a další dvě hodiny odpoledne pro ty děti, které zůstávají celý den. Během této doby je velmi pravděpodobné, že uvidíte děti, jak se nadšeně učí hlásky abecedy za použití hmatových písmen nebo budou zkoumat tóny za s pomocí sady speciálně laděných zvonků. Některé z dětí může pracovat na základních matematických konceptech za použití korálků navlečených na krátkých drátcích, zatímco jiné dítě bude tvořit koláž nebo malovat apod. Toto je pro děti velmi rušné období dne a vážný výraz, který často mají na svých tvářích je výrazem totálního soustředění – koncentrace. Právě ticho je velmi důležité pro plné soustředění. Ztišit se však musí také učitel. Ticho působí nejen na rozvoj pozornosti, ale také na celkový psychický, intelektuální a morální rozvoj dítěte. Proto jsou v Montessori škole zařazována také cvičení ticha. Dle M. M. je cvičením ticha dítě „konstruováno jako psychická bytost“.

Všeobecně se říká, že v Montessori třídách je dětem dovoleno, aby si dělaly, co chtějí. Je to pravda?

Montessori metoda je založena na principu svobodné volby smysluplné činnosti dítěte a pevně stanovených „společně vybraných“ pravidlech, které dítě dodržuje. Pokud dítě pomůcku zneužívá nebo ji používá jinak, aniž by došlo k cíli dané aktivity, učitel zasáhne a upozorní dítě, jak správně danou pomůcku použít či jakou jinou činnost si vybrat. Svoboda je zde vyvážena velkou odpovědností dítěte za své činy. Podle M. Montessori svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého“. Ve třídách pro děti od šesti let, učitelé denně zapisují práci dětí a jsou schopni je přesměrovat na jinou činnost, aby byly rovnoměrně plnit dané učební osnovy.

Jsou Montessori třídy strukturované?

Ano. Strukturace začíná již strukturovaným prostředím, které je pomyslně rozděleno na tzv. centra aktivit, a to podle jednotlivých vzdělávacích oblastí. Tato centra pak obsahují specificky vybrané pomůcky, náležící do dané vzdělávací oblasti. Každá pomůcka má své místo a musí být zpět vrácena. Proto tento systém učí také děti „pořádku“. Ačkoliv Montessori učitel věnuje pozornost tomu, aby každému dítěti byl jasný cíl použití každé pomůcky a lekce s pomůckou předvádí pomalu a jasně, po malých sekvenčních krocích, dítě má svobodu si samo vybrat z široké škály činností a při práci s každou pomůckou dále objevovat nové možnosti jejího použití.

Co je to „připravené prostředí“?

Aby učení mohlo probíhat pod „taktovkou dítěte samotného“, celá učebna, pomůcky i sociální prostředí, jehož součástí je také učitel- průvodce, musí podporovat žáka. Učitelka poskytuje pouze nutné zázemí a zdroje činností, včetně příležitostí, kde děti mohou fungovat v bezpečné a pozitivní atmosféře. Učitelka proto potřebuje získat důvěru každého dítěte, což způsobí, že děti ochotně zkoušejí nové věci a skrze tyto činnosti si budují zdravé sebevědomí.

Co jsou to Montessori pomůcky?

Je to systém promyšlených didaktických materiálů a činností. Dr. Montessori dlouholetým pozorování došla k závěru, že dítě se zapojuje do těch činností, které je nadchnou a které se jim líbí. Proto se k nim opakovaně vracejí. Toto zjištění ji vedlo k vytvoření řady učebních pomůcek, které při práci vyžadovaly zapojení všech smyslů dítěte. Pomůcky jsou už ve své podstatě sekvenční a tzv. sebe -korekční, čímž usnadňují samostatnou výuku schopností a vedou k postupnému osvojování abstraktních vědomostních konceptů.

Proč byste si měli vybrat Montessori vzdělání pro vaše dítě?

Většina inteligence i sociálních vlastností vašeho dítěte jsou formovány od 18 měsíců do 6-ti let věku. Proto je pro vývoj dítěte první sedmiletí nejdůležitějším období. Toto je také období, kdy je dítě nejvnímavější, nejzvídavější a nejvíce nadšené prozkoumávat svět kolem sebe. Dítě je otevřené a tzv. absorbuje vše jako houba. Montessori metoda věnuje tomuto nadšení i zvídavosti a poskytuje dětem všech věkových kategorií informace způsobem, kterým jim mohou porozumět a dále s nimi pracovat. Učení se je zábava a v Montessori třídě se může přizpůsobit individuálním potřebám vašeho dítěte.

Proč Montessori školy přijímají děti již od 2let věku dítěte? Není to brzy?

Proces učení začíná od narození a pokračuje po celý život, takže věk dva roky opravdu není příliš brzy pro předškolní zařízení. Děti jsou způsobilejší víc, než si představujeme. Také adaptace dítěte na školní prostředí je ve dvou letech snazší než v následujících. Časné setkávání dětí s podněty k časnému objevování a pokročilejšímu vývoji, ale vždy musí být respektována přirozenost.

Předškolní zařízení Montessori často přijímá děti od dvou, popř. dva a půl let, aby je vedly přes jejich léta ,,normalizace“. Toto dětem zaručuje čas, aby vyvinuly a kultivovaly svůj mysl pro rovnováhu a harmonii s prostředím, a to před tím, než postoupí k formálnímu základnímu vzdělání. Proto první roky věku dítěte jsou nejdůležitější, ale bohužel často i nejvíce zanedbávané v mnoha společnostech. Začne-li dítě v dobré Montessori škole, s dobrou učitelkou v 18-ti měsících, mohou s ním pozitivní výsledky jeho práce zůstat po celý život.

Dívají se v Montessori škole děti na televizi?

Montessori systém připravuje děti na život. Děti se nejlépe učí  především vlastní zkušeností. Televize v prostředí mateřské školy Montesori zcela chybí. Virtuální realita, nikdy nemůže nahradit vlastní zkušenost ve skutečném životě. Přístup Montessori se nesnaží popírat přínos informačních technologií a medií. Tyto moderní prostředky vlastně vnesly revoluci do komunikace ve smyslu dostupnosti a rychlosti a pomohly překonat kulturní a sociální rozdíly. Zároveň se však staly živnou půdou pro zlo, které znehodnocuje lidskou existenci. Zdánlivě nevinný účinek medií na děti se projevuje např. jejich odporem k psaní po tom, co samy poznaly výhody klávesnice a myši.

Co se stane, až dítě odejde z Montessori programu?

Děti z Montessori škol jsou neobyčejně adaptibilní. Naučily se pracovat samostatně i ve skupinách. Protože byly podporovány, aby se učily rozhodovat od nejútlejšího věku, jsou z nich žáci, kteří se umí rozhodovat a zvládají dobře čas, který mají k dispozici. Byly také motivovány, aby si vyměňovaly myšlenky a diskutovaly o své práci s ostatními spolužáky, takže mají vyvinuté dobré komunikační schopnosti. Tyto jim mohou pomoci zařadit se do nové třídy či školy. Výzkum ukazuje, že nejlepším ukazatelem budoucnosti je vyvinutý smysl pro zdravou sebeúctu. Montessori programy, zaměřené na samostatně vybírané, nesoutěživé činnosti, pomáhají dětem vyvinout dobrou představu o sobě, sebedůvěru, aby byly schopny ve svém životě zvládat překážky a přizpůsobovat se změnám.

Může učit v Montessori každý s pedagogickým vzděláním?

V Montessori systému je postoj dospělého k dítěti založen na partnerském přístupu. Již tato skutečnost může „iritovat“ některé učitele, kteří se dosud mylně domnívají, že největšího úspěchu dosáhnou autoritativním přístupem, jež je založen na strachu. V Montessori třídě učitel funguje jako tvůrce třídy, je zdrojem informací, modelem chování a tím, kdo ukazuje nové lekce práce s pomůckou. Takový člověk musí být především pečlivým pozorovatelem a zapisovatelem chování a vývoje každého dítěte. Učitel funguje jako prostředník usnadňující vzdělávání, je laskavým „důvěrníkem“ pro dítě. I pro Montessori školy platí, že učitel musí mít středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání pro práci v mateřské škole, viz. školský zákon. Navíc však musí absolvovat rozsáhlý (alespoň dvouletý) trénink v tomto systému pod akreditovanou společností a získat diplom vydaný pro danou věkovou skupinu (např. batolata, předškolní věk, první stupeň ZŠ).